Aktuálně

TY jsi důvod, proč se Ježíš Kristus narodil

JEžíš SE NARODIL PRO TEBE

Ježíš se narodil proto, že tě (osobně tebe) BůH MILUJE

Ježíš přišel, aby tě zachránil.
člověk je ztracen ve světě, kde je bolest, utrpení a smrt.
Je ztracen, protože jeho hříchy ho oddělily od Boha Stvořitele.
Proto Bůh z lásky k tobě poslal svého jednorozeného Syna, Ježíše Krista, aby ti Ježíš zjevil a dokázal Otcovu lásku. Ježíš se postavil na naše místo.
On nikdy nezhřešil a přece právě na Něj, na Božího Syna, Bůh sám vložil všechny naše hříchy.
On, Ježíš vytrpěl trest místo nás, místo tebe. Zaplatil tu nejvyšší cenu.
Prolil svou krev a položil za tebe svůj život. Vykoupil tvůj život z prokletí hříchu, z nemoci i z chudoby.
Přijmi Ježíšovu obět a přijmeš tak odpuštění svých hříchů, přijmeš radost a pokoj.


Ježíš Kristus byl po svém ukřižování pohřben a třetího dne slavně vzkříšen Boží mocí. On žije a říká nám:
,,Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne." (Jan.evangelium 14:6 ).

JEžíš KRISTUS JE CESTA
JEžíš KRISTUS JE PRAVDA
JEžíš KRISTUS JE žIVOT

Jediná cesta k našemu Stvořiteli, k Bohu, k Otci je skrze Ježíše Krista.
Jediná pravda ve světě, kde všechno ostatní je relativní.
Jediný skutečný život nynější i věčný.

Bůh říká ve svém slově:
Předložil jsem Ti život i smrt....

Vyvol si tedy život.
(Deuteronomium 30.19)

Kdo má Syna, má život
Kdo nemá Syna Božího, nemá život
(1. list Janův 5:12)

Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen
(římanům 10.9)

Pokud opravdu věříte Božímu slovu, modlete se nahlas modlitbu vedoucí k věčnému životu:

,, Pane Ježíši Kriste, přijímám a vyznávám Tě dnes jako Pána a Zachránce svého života.
Věřím ve svém srdci, že jsi zemřel za mé hříchy a že Tě Bůh třetího dne vzkřísil z mrtvých.
Děkuji Ti můj nebeský Otče, že jsi mi mé hříchy skrze Ježíšovu obět' odpustil a jsem očištěn
Jeho svatou krví. Přijímám svobodu od hříchu, vykoupení skrze Ježíšovy rány. Amen. "

Kdo jste se ze srdce modlili tuto modlitbu, Boží slovo říká že jste se znovu narodili, nikoli z pomíjitelného semene, nýbrž z nepomíjitelného, skrze živé a věčné slovo Boží.
(1. list Petrův 1:23)
Stal(a) jste se novým stvořením v Kristu Ježíši, Božím dítětem, vaše jméno je zapsáno v Knize života, všechny vaše hříchy jsou vám odpuštěny a v Kristových ranách jste byl(a) uzdraven(a).

Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!
(2. Korintským 5:17)

http://sobotniskola.casd.cz/category/lekce-mp3-nove/
MODLITBA
Pane Ježíši Kriste,

Ty jsi Beránek Boží, který snímá hříchy světa.
Otevírám Ti své srdce a dávám Ti svůj život.
Prosím, odpust' mi mé hříchy a očisti mne.
Pomoz mi poznávat Tvou i Boží Otcovu Lásku
a napln' mě Duchem Svatým. Děkuji Ti. Amen.

Písen' o krvi Ježíše Krista

Velebím Beránkovy rány a svatou Beránkovu krev,
protože léčí všechny neduhy mého těla, mé duše i ducha.
Oslavuji Beránkovu svatou krev pro její odpouštějící moc, očistnou moc, vysvobozující moc,
ochrannou moc a vítěznou moc.
Oslavuji Beránkovu krev, která přikrývá všechny mé viny, takže je už není vidět,
která má sílu mě vyprostit ze vší mé spoutanosti, vítězí nad všemi mocnostmi,
které mě chtějí utiskovat a chrání mě před lstivými nepřáteli.
Beránkova krev všechno činí nové.
Haleluja. Amen.

NOVÝM STVOŘENÍM se staneme takto:
1. uznáme svojí hříšnou přirozenost
2. uvědomíme si, že nás Bůh přes naše chyby miluje
3. poprosíme Boha o odpuštění a přijmeme od něj vírou odpuštění všech našich učiněných chyb
4. požádáme Krista aby přišel do našeho srdce jako Pán a Zachránce

Můžete se nahlas modlit například takto:

„Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi můj Zachránce.
Věřím, že jsi zemřel na kříži za mé hříchy a nemoci
a že Tě Bůh po třech dnech vzkřísil z mrtvých.
Vyznávám Ti, že jsem dělal v životě chyby ... a přijímám
právě teď jejich odpuštění skrze Tvoji smrt na kříži.
Díky, že jsi místo mě odpykal jejich odplatu.
Vyznávám Tě jako Pána a Zachránce mého života.
Přijď a žij prosím v mém srdci a zjev mi prosím Tvoji lásku ke mně.
Děkuji Ti.“ Amen.

Pokud jste se modlili upřímně, právě v tuto chvíli Bůh znovuzrodil Vašeho ducha.
Obdrželi jste od Něj novou Boží přirozenost a Duch Svatý (Bůh) bude žít ve Vašem právě znovuzrozeném duchu. Můžete s Ním začít hovořit (modlit se), můžete začít číst Bibli - Jeho životadárné Slovo.
Na těchto stránkách naleznete další materiály, jak s Bohem začít smysluplně komunikovat.
Můžete nás také kontaktovat a bude pro nás radost Vám v dalším kontaktu s milujícím Bohem pomoci, protože to opravdu stojí za to.

Jan 5:24 Amen, amen, pravím vám, že kdo slyší mé slovo a věří tomu, kdo mne poslal, má věčný život a nejde na soud, ale přešel ze smrti do života.

Římanům 10:9-11 Vyznáš-li svými ústy Pána Ježíše a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš zachráněn. Srdcem se věří k spravedlnosti a ústy se vyznává k záchraně, neboť Písmo praví: ‚Každý, kdo v něho věří, nebude zahanben.
TV7.cz - vaše křesťanská televize on-line uloz.to - sdilej snadno data Evropský katalog  Toplink - katalog odkazů  administraci

 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one